Kvadrat nad hipotenuzom je jednak zbroju kvadrata nad katetama.
Pitagora