Dokle god čovečju dušu ispunjavaju bogopritvorne misli, bogopritvorni osećaji i bogopritvorna htenja, dotle čovek uopšte ne može da sluša ni da prima reči o Bogu. Ko god, pak nema Boga u sebi, taj se trudi, po nekom paklenom nagonu, da iskoreni Boga iz duše onoga ko ga ima.
Vladika Nikolaj Velimirović