Kod ljubavi se dešava paradoks da dvoje postaju jedno, ali još uvijek ostaju dvoje.
Erich Fromm