Tuga prenosi čovjeka iz veće savršenosti u manju.
Baruch de Spinoza