Latinske poslovice - citati

Ad libitum – Po volji (Ko kako hoće)

Ad liieram. Ad verbum -Doslovno (od reči do reči)

Ad multos annos! – Na mnogaja leta

Ad notam – Na znenje

Ad perpetuam rei memoriam – Za večitu uspomenu

Ad vitam aeternam – Do večnog života (do groba)

Adulatores sunt patriae et virtutis inimici – Laskavci su neprijatelji domovine i vrline

Aequam memento rebus in arduis servare mentam – Seti se da u nesreći sačuvaš pribranost

Affirmanti occumbit probatio – Ko nešto tvrdi mora i da dokaže

Alea iacta est – Kocka je bačena

Aliena ne cures – Ne vidi računa o tuđim stvarima

Alter ego – Drugo ja

Alterisemper ignoscito, tibi nunquam – Drugom uvek praštaj, sebi nikad!

Amens amansque idem sunt – Lud i zaljubljen su isti

Amicos res secundae parant, adversae probant – Prijatelje sreća stvara, a nesreća proverava

Amicus animae dimidum – Prijatelj je polovina duše

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Platon je prijatelj, ali je veći prijatelj istina (latinska parafraza Aristotelove izreka)

Amor gignit amorem – Ljubav rađa ljubav

Amor vincit omnia – Ljubav pobeđuje sve

Anima candida – Čestita duša (neko neiskvaren)

Anno Domini – Leta Gospodnjeg, posle Hrista (nove ere)

Apparet id etiam caeco – To je slepcu jasno

Arbor per primum quavis non corruit ictum – Ne obara se svako drvo prvim udarcem

Ardua prima via est – Teško je prvi put (svaki početak je težak)

Argumentum e contrario -Dokaz po suprotnosti